תקנון החנות

כללי

1. אתר האינטרנט של הלב”ץ ברוך בע”מ (להלן, “האתר”) מופעל עלי ידי חברת הלב”ץ ברוך בע”מ (להלן, “החברה”) ומשמש כחנות וירטואלית לרכישת מיטב המוצרים ושירותים הנמצאים בחנות.

2. למען הסר ספק, בכל מקום בתקנון בו משתמשים בלשון נקבה, הכוונה גם לזכר. ולהיפך, בכל מקום בתקנון שלהלן בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.

 

שימוש באתר

3. התקנון שלהלן מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש לבין החברה, לכל דבר ועניין.

4. כל המבצע פעולה באתר (להלן, “משתמש”), מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ובכך מקבל את תנאי השימוש באתר, לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הנוגעות בהפרת התחייבות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה וכללי השתתפות אלו.

5. גלישה באתר מהווה את הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם המשתמש אינו מסכים לתנאי מתנאיו הנו מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

 

מחירי המוצרים:

6.

6.1 מחירי המוצרים הקובעים הינם רשומים ליד כל מוצר מהמוצרים המופיעים באתר. מובהר בזאת, כי חברת הלב”ץ ברוך בע”מ, תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

6.2 מובהר בזאת, כי במידה ועודכנו מחירי המוצרים לפני תום הליך בחירת המוצרים על ידכם תחויבו לפי המחירים המעודכנים. כמו כן, במידה והזמנתם מוצר ובין מועד הזמנתו למועד אספקתו ישתנה מחירו (כפוף לאמור בסעיף אספקת המוצרים להלן) המחיר הקובע שעל פיו יחויב המזמין יהיה המחיר בעת אישור ההזמנה על ידכם.

6.3 מחירי המוצרים הנמכרים באתר הלב”ץ ברוך בע”מ, אינם תואמים בהכרח את מחירי המוצרים הנמכרים בחנות הלב”ץ ברוך בע”מ והמחיר הקובע הינו המחיר, כפי שמופיע באתר כפי שהיה במועד אישור ההזמנה, ובכל מקרה לא המחיר המופיע על תו מחיר כלשהו המוטבע על המוצר או במקום אחר.

6.4 מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד הרכישה.

6.5 ט.ל.ח- מחירי מוצרים שנפלה בהם טעות בתום לב לא יחויבו במחיר הטעות

7. כל הסכומים והמחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ, לפי כל דין, אלא אם צוין מפורשות אחרת.

8. בעת ביצוע הזמנה של מוצר או שירות (להלן: “הזמנה”) נדרש המשתמש להזין פרטים הנדרשים לביצוע הסליקה והאספקה, כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, ופרטים נוספים אם וככל שידרשו.

9. מסירת פרטים נכונים הינה קריטית לביצוע ההזמנה, הסליקה והאספקה ללא תקלות. ללא פרטים אלו, לא נוכל להבטיח ביצוע ההזמנה.

10. כחלק מתהליך ההזמנה, יוצע למשתמש להרשם לאתר באמצעות בחירת שם משתמש וסיסמא (להלן “חבר מועדון”). חברות במועדון מהווה הסכמה לשמירת פרטי המשתמש, למעט פרטי כרטיס אשראי, אשר אינם נשמרים באתר והצטרפות לרשימת הדיוור של האתר. חבר מועדון לא ידרש להזין את פרטיו שנשמרו בעת ביצוע הזמנה חוזרת.

11. כאמור בחוק, הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים ע”פ דין.

12. תנאי לביצוע רכישה באתר על ידי משתמש הינו אישור חברת כרטיסי האשראי להזמנה שביצע ולגביה (להלן, “העסקה”).

13. מיד לאחר ביצוע הזמנה מתבצעת בדיקת פרטי כרטיס האשראי ע”י חברת כרטיסי האשראי וניתנת הודעה באם העסקה אושרה או נדחתה.

14. הזמנה שאושרה ע”י חברות האשראי, תירשם במערכת האתר. דואר אלקטרוני על ביצוע ההזמנה ישלח לפי הפרטים המצוינים בהזמנה. חיוב בגין עלות המוצר או השירות הנרכש בהזמנה, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצועה.

15. מבצע ההזמנה יהיה רשאי לפנות לאתר לשינוי פרטי החיוב, לרבות מספר התשלומים. בעלת האתר תבצע את השינוי בהתאם ובכפוף למדיניות הנהוגה באותה עת בחברות האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את החברה בעמלה בגין ביצוע הפעולה, יחויב המשתמש בעמלה כאמור.

16. הזמנה שלא אושרה ע”י חברות האשראי, יקבל המשתמש הודעה על כך. לשם השלמת הרכישה באמצעי תשלום זה יידרש המשתמש ליצור קשר טלפוני עם שירות הלקוחות של מפעיל האתר, לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. למען הסר ספק, הזמנה תושלם רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע”י המשתמש. לא פעל המשתמש להסדרת אישור חברת האשראי, תהא החברה זכאית לבטל את ההזמנה.

17. במקרה בו בחר המשתמש שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, אלא באמצעות הטלפון, יצור עמו נציג החברה קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי. ההזמנה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י המשתמש ואישור חברת האשראי לביצוע העסקה. הזמנה שלא הושלמה תתבטל תוך 7 ימים ממועד ביצועה.

 

הליך המכירה באתר

18. השלמת הליך ההזמנה מותנה בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החברה.

19.במידה והמוצר לא קיים במלאי, ינסה נציג החברה ליצור קשר עם המשתמש, בין אם קשר טלפוני ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני,  לצורך הודעה על כך. במקרה זה, יזוכה המשתמש באופן מידי בסכום ששולם עבור אותו מוצר.

20.החברה לא תהיה אחראית על נזק ישיר או עקיף שייגרם למשתמש עקב אי קבלת המוצר המבוקש עקב חוסר במלאי.

 

משלוח ואספקה

21. מועדי המשלוח והאספקה יחלו להימדד ולהיספר רק החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי.

22. החברה תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידי המשתמש באתר לכתובת בישראל, שהוקלדה בעת ההזמנה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן צוין אחרת באתר.

23. החברה לא תהא אחראית לעיכוב באספקה ו/או אי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה, לרבות שביתות, השבתות וכדומה.

24. אחריותה של החברה בקשר לאיחור, עיכוב או כשל באספקת מוצרים או שירותים שנרכשו באתר לנזקים ישירים ככל שייגרמו עקב מעשה או מחדל של החברה או מי מטעמה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידי המשתמש.

25. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שיגרם להמשתמש על כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

26. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, החברה תהא רשאית להעמיד את המוצרים לרשות המשתמש במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמו מראש.

27. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל החברה תהא רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.

28. הובלה חריגה תחשב כהובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים.

29. התקנון של רשות הדואר לישראל או של כל גוף אחר באמצעותו החברה מבצעת את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים יחול על אספקה/הובלה של מוצר שהוזמן באמצעות האתר.

30. יודגש כי, משלוח באמצעות שליח יעשה עד הבית, אולם ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ”ב, עשוי המוצר להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב (המקום הנהוג לאספקת דואר), ותתקבל הודעה על כך בבית הלקוח.

31. ימי האספקה, כמצויין בדפי המכירה של אותם מוצרים כוללים חישוב ימי עסקים בלבד. קרי, ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.

32. דמי המשלוח יכולים להשתלם בנפרד או ביחד עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים תהא החברה רשאית לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

33. המשתמש יהיה רשאי לאסוף את המוצר ממשרדי החברה. הרוכש יציין במקום הייעודי במהלך תהליך הרכישה כי ברצונו לבצע איסוף עצמי של המוצר ממשרדי החברה. הרוכש ייצור קשר עם שירות הלקוחות של החברה ויתאם מראש את מקום ומועד האיסוף. איסוף המוצר חייב להתבצע בתוך 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה.

34. בעת אספקת המוצר, רשאית החברה ו/או בא מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

35. במקרה של אספקת מוצר ו/או שירות הדורשים רישום על פי כל דין, יבוצע הרישום על שם הלקוח שנרשם למכירה ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו בעת ההרשמה. רישום המוצר או השירות על שם אדם או גוף אחר כפוף להסכמת החברה.

36. בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה שלא עקב פגם במוצר נשוא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לך ובמידה והמוצר נשלח זה מכבר, על המשתמש להחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לחברה על חשבונו.

37. למען הסר ספק, מקום ביצוע העסקה, לכל דבר וענין, יחשב כמקום מושבה של החברה, גם במקרה בו בחר לקוח לקבל את המוצרים/שירותים שרכש באמצעות הדואר או באמצעות שליח.

 

שירות לקוחות

38. לפרטים נוספים בקשר לאתר, פעילותו ו/או לגבי המוצרים המוצעים בו, ניתן ליצור קשר באמצעות הדואר האלקטרוני המופיע ב”צור קשר”.

39. בכל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר, לרבות המפרט הטכני של המוצר, מידע על תפעול המוצר, אחריות וכדומה, ניתן לפנות לשרות הלקוחות בטלפון: 04-6322267 בשעות הפעילות: ימים א-ה בין השעות 07:00-18:00, ויום ו’ בין השעות 07:00-14:00) או בדואר אלקטרוני [email protected].

 

שימוש באתר

40. כל משתמש רשאי לבצע רכישה באתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים שלהלן.

41. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל אישור האפוטרופוס.

42. המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

43. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

44. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעל כתובת בישראל.

45. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה רשאית למנוע מהמשתמש מלהשתתף במכירות באתר, באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:

– המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין

– המשתמש הפר תנאי מתנאי התקנון

– המשתמש מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון

– המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג’ כלשהו

 

שמירה על סודיות המידע

46. המשתמש מתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.

47. החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאת המשתמש, אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. החברה תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.

48. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן בטכנולוגיית SSL, עם זאת במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

 

ביטול רכישה

49. מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את עסקת הרכישה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו.

50. לשם נוחיות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך בא יכול המשתמש באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע:

– ברכישה של נכס – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.

– ברכישת שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

– ברכישת פריטים מסוימים, לא יוכל המשתמש לבטל את העסקה, הכל כאמור בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.

51. ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות לשירות הלקוחות של החברה.

52. ביטל המשתמש עסקה עקב פגם בנכס נושא העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס/השירות, לבין הפרטים שנמסרו לו מאת החברה, תחזיר החברה להמשתמש בתוך 14 ימים מיום הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי המשתמש עבור הנכס/שירות או תבטל את חיובו של המשתמש בשל העסקה ולא יגבו מהמשתמש דמי ביטול כלשהם. אם קיבל המשתמש את הנכס נושא העסקה, יעמידו לרשות החברה במשרדיה.

53. ביטל המשתמש את העסקה שלא עקב פגם בנכס כאמור לעיל, תחזיר החברה להמשתמש, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי המשתמש או תבטל את חיובו של המשתמש בשל העסקה ולא תגבה מהמשתמש סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. קיבל המשתמש את הנכס נושא העסקה, ידאג להחזרת הנכס לחברה במקומה, על חשבון המשתמש, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל המשתמש בעקבות עשיית העסקה או החוזה. מובהר בזאת כי המשתמש יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העסקה או החוזה נשלח מהספק לחברת השילוח. ביטול העסקה, שלא עקב פגם, כאמור לעיל, ע”י המשתמש, כפוף לכך שהמשתמש יחזיר את הנכס באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו שימוש, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא. לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה בהם הרכבה, אלא באישור מראש של החברה.

54. אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

55. האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד’) לחוק הגנת הצרכן.

 

ביטול מכירה ע”י החברה

56. החברה תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:

– במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

– במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה ו/או ביצועה.

– אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של מבצע המכירה ו/או צד ג’ כלשהו.

57. הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה.

 

תנאים נוספים

58. נפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את החברה.

59. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

60. החברה לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית. החברה אינה מתחייבת כי קישורית (link) כלשהי תוביל את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל.

61. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שיגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. אחריותה של החברה בכל מקרה תוגבל להחזר כספו של הלקוח. בנוסף על כך, החברה לא תהא אחראית להרכבתם ו/או להתקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על המשתמש בלבד ועל חשבונו. כמו כן, המשתמש יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר, אלא אם כן נכתב אחרת.

62. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החברה ו/או מי מטעמה.

63. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב מטעם החברה.

64. רשימת הספקים והיצרנים המופיעה באתר אינן בבעלות החברה והם אינם מופעלים על ידי האתר. המוצרים באתר הם באחריות הבלעדית של הספקים, אלא אם נכתב אחרת. כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי החנויות והמוצרים, בין אם במכירה ישירה ובין אם במכירה קבוצתית ו/או בכל דרך מכירה אחרת, טיבם ואיכותם נמסרו ע”י הספקים ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של האחרונים.

65. החברה תהא רשאית לשלוח למשתמש דואר אלקטרוני, לפנות למשתמש בכתב או בע”פ בכל מידע בדבר מבצעים.

66. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המבוצעות באתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות.

67. במקרה ויתגלעו מחלוקות בין הצדדים בנוגע לפרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או אכיפתו ו/או כל פעולה או סכסוך הנובעים ממנו, יתבררו אלה במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז בלבד ועפ”י דיני מדינת ישראל.

68. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה.